Kim Jesteśmy

Jesteśmy grupą naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki (archeologia, paleobiologia, geomatyka), którzy mają wspólny cel – odkrywanie przeszłości. Szukamy śladów ludzkiej obecności tam, gdzie wydają się one nieobecne. Skupiamy naszą uwagę na lasach północnej Polski, postrzegając je jako obszar, w którym ślady ludzkiego osadnictwa zostały zachowane przez gęsty las. W naszych badaniach stosujemy interdyscyplinarne podejście do problemów poszukiwania reliktów przeszłego osadnictwa w przeszłości na obszarach leśnych. Stosujemy metody teledetekcyjne (LIDAR), badania terenowe, badania palinologiczne i pedologiczne. Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy metod osiągnęliśmy satysfakcjonujące rezultaty badań.

Zobrazowanie powierzchni lasu na podstawie numerycznego modelu terenu (oprac. J. Czeniec).

Jeszcze w XX w., dla studiów w zakresie archeologii osadnictwa zauważono konieczność, obok prospekcji terenowej, opartej na archeologicznym zdjęciu terenu, prowadzenia badań wykorzystujących alternatywne metody takie jak archeologia lotnicza, badania geofizyczne i geochemiczne. Zrozumiano także konieczność odwoływania się do dyscyplin z zakresu nauk o Ziemi, jako kluczowych w badaniu przeszłej korelacji pomiędzy osadnictwem a środowiskiem naturalnym (Jankhun 2004). W ostatnich latach nastąpił w polskiej archeologii znaczny postęp zarówno w kontekście stosowania nowoczesnych metod teledetekcyjnych jak i geofizycznych w badaniach prospekcyjnych (Pawleta, Zapłata 2015). Nowe techniki (LIDAR) ujawniają szereg potencjalnych obiektów archeologicznych na terenach leśnych, które dotąd były słabo rozpoznane. Niemniej jednak zastosowanie analizy numerycznego modelu terenu powinno być zawsze połączone z weryfikacją potencjalnych obiektów archeologicznych za pomocą badań terenowych, co z uwagi na dostępność obszaru badań (tereny zalesione) nie zawsze jest możliwe. Jednakże, zestawienie wyników analizy modelu terenu z istniejącymi danymi z zakresu nauk przyrodniczych może ułatwić proces weryfikacji zarejestrowanych obiektów.

Autorzy: M. Sosnowski; J. Czerniec.


Należy pamiętać, że wszystkie prawa są zastrzeżone dla autorów Woodlands Faded Heritage.
Możesz przeczytać oryginalną treść w kontekście, w którym została opublikowana (pod tym adresem internetowym). Żadne inne użycie lub kopiowanie nie jest dozwolone bez pisemnej zgody autora.