Kim jesteśmy

Jesteśmy grupą naukowców reprezentujących różne dziedziny nauki (archeologia, paleobiologia, geomatyka), których łączy jeden cel – odkrywanie przeszłości. Szukamy śladów ludzkiej obecności tam, gdzie wydają się one nieobecne. Skupiamy uwagę na lasach północnej Polski, postrzegając je jako obszar, w którym gęste lasy zachowały ślady bytności człowieka. W naszych badaniach stosujemy interdyscyplinarne podejście do problemów osadnictwa w przeszłości, w obszarach leśnych w północnej Polsce. Stosujemy metody teledetekcji (LIDAR), badania terenowe, badania palinologiczne i pedologiczne. Dzięki zastosowaniu szerokiej gamy metod osiągnęliśmy zadowalające wyniki badań dla nowych obszarów badań (zalesionych) w kontekście badań osadniczych.

Już w XX wieku w badaniach z zakresu archeologii osadniczej zauważono, że oprócz prospekcji terenowych, opartych na metodach archeologicznych, przeprowadzono badania z wykorzystaniem alternatywnych metod, takich jak archeologia lotnicza, badania geofizyczne i geochemiczne. Zrozumiano również, że istnieje potrzeba odniesienia się do dyscyplin w dziedzinie nauk o ziemi, jako do kluczowych w badaniu dotychczasowej korelacji między kolonizacją a środowiskiem naturalnym (Jankhun 2004). W ostatnich latach nastąpił znaczny postęp w polskiej archeologii, zarówno w kontekście wykorzystania nowoczesnych metod teledetekcji, jak i metod geofizycznych w badaniach prospekcyjnych (Pawleta, Zaplata 2015). Nowe techniki (LIDAR) ujawniają szereg potencjalnych obiektów archeologicznych na obszarach leśnych, które wcześniej były słabo rozpoznane. Niemniej jednak zastosowanie analizy przestrzennej numerycznego modelu terenu należy zawsze łączyć z weryfikacją potencjalnych obiektów archeologicznych za pomocą badań terenowych, co ze względu na dostępność obszaru badań (obszary zalesione) nie zawsze jest możliwe. Jednak porównanie wyników analizy modelu terenu z istniejącymi danymi z zakresu nauk przyrodniczych może ułatwić proces weryfikacji napotkanych obiektów.

M.S., J.C.


Należy pamiętać, że wszystkie prawa są zastrzeżone dla autorów Woodlands Faded Heritage. Możesz przeczytać oryginalną treść w kontekście, w którym została opublikowana (pod tym adresem internetowym). Żadne inne użycie lub kopiowanie nie jest dozwolone bez pisemnej zgody autora.